Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úspěšné projekty > Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu
   

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby

Oblast

4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Výzva

Výzva 59
Kraje  Celá ČR

Příjemce

Český telekomunikační úřad

Název projektu

Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu

Registrační číslo

CZ.1.04/4.1.00/59.00015

Rozpočet

17 118 700 Kč

Příspěvek EU

14 550 895 Kč

Realizace od

1.1.2011

Realizace do

30.9.2013

Obsah projektu

Záměrem projektu bylo připravit Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) na završení postupného procesu liberalizace poštovního trhu v rámci EU prostřednictvím posílení efektivnosti výkonu regulace prováděné ČTÚ a zajištění transparentní činnosti ČTÚ jako regulátora v podmínkách liberalizovaného poštovního trhu. Realizace projektu by měla připravenost regulátora zajistit v těchto bodech:
• vytvořit efektivní systém nástrojů pro regulaci trhu poštovních služeb v liberalizovaném prostředí;
• zajistit, aby regulace podporovala rozvoj rovných konkurenčních podmínek pro všechny subjekty působící na tomto trhu;
• zajistit využívání stávajících nástrojů a procesů použitelných pro sektor poštovních služeb.

Tyto body budou postupně zabezpečeny prostřednictvím implementace výstupů z klíčových aktivit projektu, kterých se podařilo úspěšně dosáhnout.

V rámci klíčové aktivity č. 1 byla vytvořena srovnávací analýza stávajícího stavu sběru dat o trhu poštovních služeb v ČR a zahraničí vč. metodiky sběru dat o trhu poštovních služeb v ČR a nástroje pro jeho efektivní sledování – elektronické formuláře pro sběr dat o poštovním trhu. „Elektronický sběr dat byl úspěšně doplněn o import dat podnikatelů v oblasti poštovních služeb a systém jako celek je plně funkční,“ říká Ing. Vladimír Juřica, garant klíčové aktivity č. 1.

V rámci klíčové aktivity č. 2 byl vytvořen nástroj pro výpočet a ověřování výše čistých nákladů tj. náklady, které by poskytovatel základních poštovních služeb neměl, kdyby mu nebyla tato povinnost uložena. „Podařilo se vytvořit komplexní nástroj, který byl mj. podkladem při tvorbě prováděcích předpisů k zákonu o poštovních službách a který bude dále využíván při ověřování výše čistých nákladů, pokud poskytovatel základních služeb o jejich úhradu požádá. Dále byl vytvořen nákladový model poštovní sítě využitelný pro kontrolu nákladovosti jednotlivých základních služeb,“ říká Ing. Martina Vlčková, garantka klíčové aktivity č. 2.

Výstupy klíčové aktivity č. 3 zaměřené na analýzu a nástroje pro oznamování podnikání v oblasti poštovních služeb a vedení evidence oznámených podnikatelů shrnují stávající praxi v jiných členských státech EU a analyzuje situaci v ČR. Tyto podklady pak byly jedním z východisek při přípravě návrhu vyhlášky o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb. Součástí výstupu projektu bylo vytvoření evidence podnikatelů v oblasti poštovních služeb, která je provázána s ostatními systémy ČTÚ a veřejně přístupná na webových stránkách ČTÚ. Další podstatnou částí projektu bylo stanovení souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb. Zde byla vytvořena analýza, která obsahuje přístupy ke stanovení kritérií dostupnosti poštovních služeb ve vybraných členských státech EU a možné návrhy řešení v podmínkách ČR s ohledem na předchozí právní i faktický stav a připravovanou novelu zákona o poštovních službách. „Výsledky této analýzy byly prezentovány na veřejném workshopu a po zohlednění vybraných připomínek byl na základě tohoto výstupu připraven návrh vyhlášky o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.“ uzavírá Mgr. Michal Musil, garant klíčové aktivity č. 3.

Další informace

Český telekomunikační úřad
 
 
 

 Galerie

 
 

 Ke stažení

 
V tomto zobrazení knihovny dokumentů Ke stažení nejsou k dispozici žádné položky.