Přehled OP
IOP
OP LZZ
Prioritní osy
Oblasti podpory
Výzvy
Historie verzíHistorie verzí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání úředníků, efektivnější řízení lidských zdrojů, digitalizace postupů, projektové a strategické řízení nebo optimalizace procesů… To jsou jen některé oblasti, v nichž mohly být realizovány projekty díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Už ze samotných oblastí je patrný společný cíl: posilování kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Realizátoři vybraných a podpořených projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou úřady státní správy a úřady samosprávných celků, případně organizace spolupracující s veřejným sektorem. Společným jmenovatelem projektů je vyšší výkonnost, transparentnost, dostupnost a otevřenost úřadů a dalších poskytovatelů veřejných služeb. V mnoha případech dochází díky OP LZZ k zásadní modernizaci státní správy a samosprávy, zavádění moderních nástrojů řízení či nastavení systému soustavného zvyšování kvalifikace úředníků nebo představitelů měst a obcí.

Díky popsaným (a dosahovaným) cílům dochází nejen k vyššímu podílu občanů na veřejném životě, ale především ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Projekty rovněž spadají do strategie Smart Administration a využívají základní principy eGovernmentu.
V době velkého tlaku na snižování veřejných rozpočtů znamenají mnohé projekty podpořené z OP LZZ zásadní finanční úspory. Jednak zefektivňují řadu procesů veřejné správy, jednak přinášejí moderní metody v práci s lidskými zdroji, kdy dochází ke zvyšování výkonu při stejných nebo dokonce nižších nákladech. To vše při implementaci principů řízení a kontroly kvality, jaký známe i ze soukromého sektoru.
Díky hojnému využití moderních technologií se i Česká republika dostává do fáze, kdy pro občany i firmy přestává být styk s úřady státní správy a samosprávy, včetně justice, nepříjemným a zdlouhavým. Z úředníků se stávají manažeři: vzdělaní, ochotní a motivovaní. Bez ohledu na to, zda reprezentují ministerský úřad, soud nebo úřad obce s 1000 obyvateli.
 
Co se mění díky projektům podpořeným z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?
  • Profesionálnější a vzdělanější úředníci
  • Efektivnější rozvoj lidských zdrojů
  • Posílení moderních metod řízení
  • Racionalizace postupů na úřadech
 
Další informace:
OP LZZ na webu OSF
Operační programy : OP Lidské zdroje a zaměstnanost